שכר לימוד ומלגות

שכר לימוד

החל משנת הלימודים תשע"ט שכר הלימוד לשנת מכינה יהיה זהה לשכר לימוד לתארים מתקדמים (כ-14,000 ₪ ).

מלגות לסטודנטים במכינה

 1. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגות מהקרן להכוונת חיילים משוחררים (חיילים/ שירות לאומי): מלגת שכר לימוד המוענקת ע"פ מספר קריטריונים (תפקיד צבאי-לוחם או מצב סוציו-אקונומי ומלגת קיום המוענקת ע"פ קריטריון סוציו-אקונומי).
  חייל משוחרר הלומד במכינה ולא נמצא מתאים לקבלת מלגה, יוכל לשלם את שכר הלימוד מתוך חשבון הפיקדון. בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים, זכאים חיילים משוחררים או יוצאי שרות לאומי/אזרחי, כהגדרתם בחוק, למימון שכר לימוד מחשבון הפיקדון.
  אם יתרת הסכום בפיקדון נמוכה מגובה שכר הלימוד, ישלים התלמיד את ההפרש מכספו.
 2. תלמיד מעל גיל 19 שלא שירת בצה"ל או שאינו עונה על הגדרת חייל משוחרר והוא אזרח ישראל או תושב קבע, רשאי להגיש בקשה למלגת משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. גובה המלגה לכל תלמיד נקבע על פי קריטריונים כלכלים שנקבעו במשרד החינוך.
 3. מינהל הסטודנטים - משרד העלייה והקליטה מסייע לסטודנטים עולים, בני עולים, אזרחים עולים וקטינים חוזרים. מידע אודות הקריטריונים ניתן לקבל באתר מינהל הסטודנטים https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_aliyah_and_integration

לתשומת ליבכם

 • בקשות לא חתומות או ללא המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון.
 • על פי ההנחיות, נוכחות מלאה בשעורים הינה חובה. במקרה בו תלמיד המקבל מלגת שכר לימוד נעדר משעורים ללא הצדקה, תופסק המלגה והוא יידרש לשלם שכר לימוד מלא.
 • במקרה של הפסקת הלימודים של התלמיד, תבוטלנה המלגות שניתנו לתלמיד.

לימודים במכינה במסגרת ובמימון תוכניות:

 1. תוכנית הישגים - לפרטים והצטרפות לתוכנית: הישגים
 2. תוכנית עתידים לעתודה - לפרטים והצטרפות לתוכנית: עתידים לעתודה
 3. תוכנית עתידים לתעשייה - לפרטים והצטרפות לתוכנית: עתידים לתעשיה

המכינה אינה אחראית למלגות אלו. באחריות התלמיד לבדוק את תנאי הקבלה לתוכנית ודרכי קבלת המלגות.

עודכן: 27/08/2019 , 13:15